Öppna föredrag

Den 15 november kommer

Helena Wandin, doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet hålla föredraget:

Att underlätta samspel mellan barn med flerfunktionsnedsättning och deras jämnåriga i skolan.

Hela höstens program finns här.​

Föredragen hålls på Museum Gustavianum Akademigatan 3 i Uppsala.

Anmälan tas emot på e-post: cff@cff.uu.se eller på telefon 018-471 64 45

Våren 2019

I september tog platserna slut, när det gäller föredraget

Upptäck ångest!

Betydelsen av tidig upptäckt och behandling av ångest hos barn och ungdomar.

av Susanne Olofsdotter, därför kommer föredraget ges igen under vårterminen, den 13 februari kl. 14-16

Föredraget som ska hållas den 11 december är nu också fullbokat. Det är Jan Lexells:  

Modern rehabilitering - en process med många delar.

Om betydelsen av rehabiliteringsplaner, teamsamverkan och hur personer blir delaktiga i sin egen rehabilitering.

Ett extra tillfälle har ordnats också för detta föredrag, den 15 januari kl. 14-16

OBS! En ny lokal för dessa föredragen är Universitetshuset sal IV. Anmälningar mottages på telefon 018-471 64 45 eller på e-post: cff@cff.uu.se 

 

Kurser

Kurser om funktionsnedsättning och funktionshinder

Uppsala universitet ger två olika kurser som behandlar funktionsnedsättningar och funktionshinder, den ena på grundnivå och den andra på avancerad nivå. Kurserna ges en gång per läsår.

Funktionsnedsättning och funktionshinder, introduktionskurs 7,5 hp

OBS platser kvar till höstens kurs och anmälan till kursen är fortvarande öppen!

Kursen ges under höstterminens sista del. Studiefarten är på heltid.
Behörighet: Grundläggande behörighet
Urval: Betyg - Högskoleprov 
Kursen är en fristående kurs som med fördel kan läsas av personer med yrkeserfarenhet från arbete med personer med funktionsnedsättningar eller med intresse för funktionshinderfrågor. Kursen kan också läsas som valfri kurs inom läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och sjukgymnastutbildningen.

Syftet med kursen är att studenterna tillägnar sig grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning och funktionshinder samt om samhällets insatser för att ge stöd och service åt personer med funktionsnedsättning.

Kursen behandlar olika slag av funktionsnedsättning och rehabilitering/habilitering. Olika aspekter på funktionshindrande barriärer och underlättande omgivningsfaktorer i samhället diskuteras utifrån olika relevanta perspektiv. Frågor om delaktighet för personer med funktionsnedsättning belyses.

Funktionsnedsättning och funktionshinder, fortsättningskurs 7,5 hp
 

Kursen ges under vårterminen 2013.

Behörighet: Grundläggande högskoleutbildning om minst 120 p/180 hp inom relevant område samt kursen Funktionsnedsättning och funktionshinder, introduktionskurs eller motsvarande.
Urval: Akademiska poäng

Studierna bedrivs på halvfart.

Kursen behandlar funktionsnedsättning och funktionshinder i några teoretiska perspektiv. Det övergripande syftet är att studenten tillägnar sig kunskaper på avancerad nivå inom ämnesområdet. Samhällets värdegrund och centrala frågor i den svenska handikappolitiken över tid belyses med utgångspunkt från sociala reformer. Metoder för kartläggning av funktionshinder, särskilt WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) presenteras och tillämpas. Principer för organisering av flerprofessionell re/habilitering och service riktad till barn, ungdomar och vuxna belyses. Deltagarna skall självständigt sammanställa och diskutera skriftlig PM om eget valt ämne inom kursens ram.

Vid frågor vänd er till Kursadministratören Calle Martinsson telefon: 018-4716684